Konfigürasyon

Bu dosya router paketini yerel sunucunuzda nasıl kuracağınıza ilişkin bilgileri içerir.

Apache web server

Apache konfigürasyon dosyanızda DocumentRoot konfigürasyonu projeniz/public/ klasörüne ayarlanmış olmalıdır.

<VirtualHost *:80>

    ServerAdmin webmaster@localhost
    DocumentRoot /var/www/Router/public/

    ServerName router
    DirectoryIndex index.php

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

</VirtualHost>

DirectoryIndex değerini index.php değerine ayarlamanız önerilir. ServerName bu örnekte router olarak ayarlanmıştır.

.htaccess

Konfigurasyon aşağıdaki gibi .htaccess dosyasını gerektirir. Bu dosya /public klasöründe mevcuttur.

# Disable directory indexing

Options -Indexes
Options +FollowSymLinks
Options -MultiViews

## Windows xampp fix

DirectoryIndex index.php

RewriteEngine on
RewriteBase /

# Disables all access to files and directories, sends all request to index.php

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d

RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L]

Host dosyası

Bu örnekte /etc/hosts dosyasına proje router olarak tanımlanmıştır.

127.0.1.1    router

Bu tanımlamadan sonra tarayıcınızdan aşağıdaki gibi proje ismi ile örnek dosyalara ulaşabilirsiniz.

http://router/